DYNAMIKUM SCIENCE CENTER

Excursion éducative au Dynamikum Science Center à Pirmasens (Allemagne) pour les élèves de la classe 702. Ils sont accompagnés de leurs professeurs Madame I. Blondelot et Monsieur C. Ternes.

mercredi 15 juin 2016


CONCOURS DE THEATRE

Quelques élèves des classes 5CM2 et 2A de Madame D. Disiviscour, ainsi que de la classe 4M4 de Madame D. Jacques font partie des finalistes du concours de théâtre SCENES à 2.3. A L’ECOLE  aux Rotondes à Bonnevoie.

mercredi 1 juin 2016, 19h00


Remise des insignes du Mérite Jeunesse Award Ceremony

La cérémonie de la remise des insignes a eu lieu le mercredi le 20 avril 2016 au Forum Geesseknäppchen. Félicitations à tous nos élèves pour les défis accomplis!

BRONZE  : BERENS Carole, BRITZ Sophie, CARIER Max, GENGLER Louis, HOFFMANN Lisa, NEVES Nina, NIEDERKORN Céline, TAZIAUX Lara, THOMA Mila, TRAVAGLINI Lyce, WOLF Noah.

ARGENT :  AGHAJANI Tara, BECHTOLD Pit, GEHRING Victoria, HOFFMANN Gordon, HOFFMANN Odin, HUBERTY Tom, KIMARI Sunarak.

OR : TROSKIE Mila, VAN DER WESTHUIZEN Stella. 

galerie photos


INNOVATION CAMP

5 Schüler vum Kolléisch hunn um „Innovation Camp“ vun den „Jonk Entrepreneuren“ deelgeholl. De Projet huet de ganzen Dag gedauert, mam  Schwéierpunkt op Teambuilding a Kreativitéit.

D’Ziel vum Projet war et, Zukunftsléisungen fir eng Tankstell auszeschaffen an ze presentéieren. D’Schüler sinn a verschidde Gruppen opgedeelt ginn an hunn hier Léisungen enger Jury virgeschloen. D’Grupp vum Julie Bechtel ass Zweete ginn an den éischte Präis krut d‘Grupp vum Annemarie Loewen.

Et hu matgemaach: Felix Estgen, Paul Barnich, Julie Bechtel, Emilie Tesch, Annnemarie Loewen.

19. Abrëll 2016  


ECHANGE SCOLAIRE

Im Deutschunterricht beschäftigen sich die Schüler der 6e mit der Informationsbeschaffung und –verarbeitung. In diesem Kontext haben sie sich mit der Geschichte und den Sehenswürdigkeiten der Stadt Luxemburg befasst. Das Projekt “Rund um Luxemburg und Trier” bot den Schülern die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen. Im Austausch mit der Klasse 9A des Gymnasiums Konz (bei Trier) sollen die Schüler das Nachbarland bzw. die Nachbarstadt besser kennen lernen.  Am 28.4.2016 besuchte uns die 9A mit den beiden Lehrerinnen Birgit Biehl und Ellen Stellmacher. Zunächst arbeiteten die Schüler in Gruppen an verschiedenen Themen, später erprobten sich die Schüler der 6CM6 erfolgreich als Fremdenführer. Am 2.6. wird die 6 CM6 nach Trier fahren und dort u.a. die Nero-Ausstellung besuchen.

 

galerie photos