d'Buch

Buch20-21

Frësch gedréckt a vum 30. November un am Verkaf:

d’Buch 20–21

208 Säiten Texter a Biller iwwer

· déi nei an déi al G-Sektioun,

· Covid19 a Schoulliewen,

· d’Generatioun vu Jonker an der Pandemie,

· nohalteg Entwécklung,

· al an nei Sproochen,

· Méisproochegkeet

· an nach Villes méi.

 

Fir 20 € am an der Loge.

Bestellen kann een „d’Buch 20–21“ och mat enger Iwwerweisung vun 20 Euro op de Compte

Athénée de Luxembourg

LU05 1111 2338 5383 0000 (CCPLLLULL)

Stëchwuert „BUCH“